Náhradné plnenie pre zamestnávateľov

Zamestnávate vo firme viac ako 20 zamestnancov? Ak áno, tak ste povinní zamestnať aj “invalidného občana“ alebo zaplatiť štátu pokutu.

( 977 EUR / za každého ZP (zdravotne postihnutého) občana, ktorý Vám chýba do povinného odvodu (suma platná pre rok 2014) )„

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, chráneného pracoviska ,ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím.

Preto Vám ponúkam možnosť spolupráce a efektívnejšie, hospodárnejšie  využitie  vašich vlastných finančných prostriedkov cez  náhradné plnenie . Vy Ušetrite a m?a ako CHP podporíte, kde zároveň mojimi službami  môžete  zvýšiť starostlivosť o svojich zamestnancov a zlepšiť ich zdravotný stav, ako aj  kvalitu života ,čo bude veľkým prínosom aj pre firmu

Snažím sa spojiť príjemné s užitočným a to sa prejavuje v návratnosti klientov.

Využite možnosť náhradného plnenia pre rok 2014. odobratím  služieb chráneného pracoviska  – MASÉRSKE SLUŽBY  Ing. Ján Čižmár ul. Generála Svobodu 700/25 089 01 Svidník Prevádzka : M. R. Štefánika 840/41  01008 Žilina, ktorému ÚPSVaR – Žilina  priznal štatút Chráneného pracoviska (č.A/2013/03073/PPL),a to v oblasti masérske služby- starostlivosť o ľudské telo.

  1. Ušetrím Vám peniaze, ktoré by ste zbytočne zaplatili štátu a ešte získate aj protislužbu
    2. Ponúkame širokú paletu kvalitných masérskych služieb – a liečebných procedúr na regeneráciu a rekondíciu  ľudského organizmu, ako rôzne druhy masáží klasické, športové, reflexné, medové, mäkké techniky, lávové kamene, bankovanie a moxovanie, rašelinové zábaly, plynový suchý uhličitý kúpe?CO2, oxygenoterapiu O2, bipolárna stimulácia nervu a svalu elektrickým prúdom TENS,EMS., ultrazvuk, nízkofrekvenčná magnetoterapia, formovanie postavy, darčekové poukážky a iné. ako aj náhradné plnenie pre firmy.
  2. Podporíte zamestnávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.
  3. Získajte NÁHRADNÉ PLNENIE na 100%-nú hodnotu mojich ponúkaných služieb.
    5. Administratívu (vypĺňanie tlačív) spravím za Vás.

 

Pre rok 2014 je celková cena práce 1.085,64 €. 

Odvod za nesplnenie povinnosti:
odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 je 977 €
(0,9 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2013 vo výške 1.085,64 €)

Hodnota zadanej zákazky, odobraných výrobkov alebo služieb ako náhradné plnenie:
Hodnota zákaziek, výrobkov alebo služieb pre rok 2013 je 868 €
(0,8 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2013 vo výške 1.085,64 €)
:: Výpo?et odvodov a náhradného plnenia z PROFESIA.SK :

Zada? zákazku za 868 Eur a za to získa? služby, je dokonca o 109 Eur lacnejšie, ako platiť odvod a nič nezíska? !!!

POZOR ! ! !  Od 1.1.2011 zmena výšky uznania percentuálneho podielu za neplatenie odvodu za nezamestnávanie osoby so ZPS. Zmena zákona platná od 1.1.2011, novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, kde sa mení a dopĺňa § 64 ods.3 a 8:

Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.

Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré  nezhotovujú, na účely odseku 7 sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takého výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Objednaním služieb v mojom  chránenom pracovisku Masérske služby  získate teda okrem kvalitných služieb pod?a vlastného výberu  aj 100 % uznanie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnos?ou !

Zamestnávatelia sú povinní  sami si vypočítať a odviesť výšku úhrady odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP podľa § 9 ods.1 zákona o službách zamestnanosti.

V prípade akýchkoľvek otázok som Vám k dispozícii:
– telefonicky: 0907 945 024
– emailom: masaze.cizmar@gmail.com
– osobne: Ing. Ján Čižmár, Národná 814/4, 010 01 Žilina

Náhradné plnenie pre zamestnávateľov